- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Agata Zajda-Sipa
Kategoria:

uesirksowprow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Celem zrealizowanej w ramach SIR operacji była promocja dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w ekologicznych gospodarstwach rolnych. Podczas konferencji zaprezentowane zostały przykłady gospodarstw rolnych oraz możliwości rozwoju sektora rolnictwa ekologicznego w Polsce. Organizowany w ramach operacji konkurs na "Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w województwie lubuskim w 2020 r." był uhonorowaniem najlepszych gospodarstw, które upowszechniają ekologiczne metody produkcji rolnej, a także propagują poprzez swoją działalność innowacyjne i prośrodowiskowe rozwiązania w województwie lubuskim. Operacja przyczyniła się do zacieśnienia współpracy pomiędzy uczestnikami w ramach planowanych naborów wniosków dot. Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności (KŁŻ), a także umożliwiła wymianę wiedzy i doświadczeń w prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego.

W dniu 29 września 2020 r. na terenie LODR oraz hotelu Texicana w Kalsku odbyła się konferencja ekologiczna poświęcona innowacyjnym rozwiązaniom wykorzystywanymi w rolnictwie ekologicznym. Przybyli na nią właściciele gospodarstw ekologicznych, rolnicy, przedsiębiorcy i doradcy rolniczy. W ramach części wykładowej zostały zaprezentowane nowe uregulowania prawne w zakresie ekologii oraz tworzenia Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności. Operacja przyczyniła się do przybliżenia uczestnikom informacji w zakresie organizacji przetwórstwa i sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa ekologicznego, będące bardzo ważnym wątkiem w aspekcie aktualnie panującej sytuacji epidemicznej w kraju. Przy tym, konferencja uświadomiła możliwości wytwarzania przez rolników żywności w ramach KŁŻ, które pozwolą na ogromny rozwój rynku produktów wysokiej jakości (ekologicznych). Nabór wniosków w ramach KŁŻ jest dużą szansą na pozyskania dodatkowych środków finansowych pozwalających na rozwój, szczególnie małych i średnich gospodarstw. Zważywszy, że wciąż brakuje miejsc umożliwiających bezpośrednią sprzedaż żywności wysokiej jakości, wytwarzanej na niewielką skalę przez lubuskich rolników bardzo ważny jest rozwój KŁŻ.

Podczas konferencji, lubuscy rolnicy i producenci żywności ekologicznej mieli możliwość aktualizacji swojej wiedzy w zakresie przepisów regulujących rolnictwo ekologiczne oraz szansę promocji swoich produktów. Zorganizowanie operacji pozwoliło na nawiązanie kontaktów między właścicielami gospodarstw ekologicznych, wymianę doświadczeń oraz zgłoszenie aktualnych problemów w zakresie produkcji żywności wysokiej jakości. Była to doskonała okazja do podjęcia decyzji o współpracy.

Ponadto, w ramach operacji zostały przekazane bieżące informacje związane z planowanym przez ARiMR naborem wniosków dot. działania „Współpraca" objętego PROW na lata 2014 – 2020 skierowanym dla grup zainteresowanych Krótkimi Łańcuchami Dostaw Żywności. Przedstawiony został mechanizm wsparcia finansowego jaki można uzyskać w przedmiotowym naborze. Jest to duża szansa na pozyskanie dodatkowych środków dla małych i średnich gospodarstw rolnych.

Wzbogaceniem operacji był odbywający się w tym dniu pokaz alpak, podczas którego uczestnicy mogli uzyskać informacje dotyczące charakterystyki alpak i podstawy ich hodowli. Ponadto, aspekty związane z prawidłowym ich odżywianiem, profilaktyką oraz codzienną pielęgnacją i opieką. Przy tym, zapoznano się z aspektem dotyczącym wszechstronnych możliwości produkcyjnych alpak takich jak: włókno, turystyka i rekreacja oraz przede wszystkim alpakoterapia, które mogą zostać wykorzystane dla rozwoju małych gospodarstw, jak również stać się dodatkowym alternatywnym źródłem dochodu.

Zwieńczeniem konferencji było wręczenie nagród dla laureatów konkursu na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w województwie lubuskim w 2020 r.” Celem konkursu było wyłonienie najlepszego gospodarstwa ekologicznego, którego właściciel spełnia wymogi dotyczące ekologicznego gospodarowania. Do konkursu na terenie województwa lubuskiego zgłosiło się 12 gospodarstw ekologicznych, z których trzy gospodarstwa to gospodarstwa ekologiczno-towarowe, a pozostałe ekologiczno-środowiskowe.

Komisja konkursowa dokonała wizytacji zgłoszonych gospodarstw ekologicznych i oceniała między innymi innowacyjne rozwiązania w uprawie roślin i chowie pszczół, estetykę całego gospodarstwa, wyposażenie gospodarstwa do potrzeb i skali produkcji, zbilansowanie chowu pszczół z uprawą roślin, dbałość o nieprodukcyjne elementy środowiska, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarowaniu, działania środowiskowo-klimatyczne, dostosowanie gospodarstwa do zmian klimatu, przetwórstwo, dbałość o urodzajność i ochronę gleb. Ponadto, pod uwagę były brane wyniki ekonomiczne. Jednym z ważnych elementów w ocenie gospodarstw ekologicznych były działania edukacyjne właścicieli w celu zachęcenia innych rolników do gospodarowania ekologicznego, które służy naturalnemu środowisku.

Podczas konferencji zostały wręczone przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze oraz Dyrektora LODR w Kalsku Jerzego Bielawskiego nagrody poszczególnym laureatom:

I. Miejsce – Pan Igor Chodań (powiat żagański)
II. Miejsce – Pan Mirosław Tyliszczak (powiat sulęciński)
III. Miejsce – Pani Barbara Jasnowska-Zięba (powiat strzelecko-drezdenecki)

Wyróżnienie otrzymał Pan Edward Czerwonka (powiat wschowski).

W dalszej części konferencji zostały zaprezentowane nagrodzone gospodarstwa ekologiczne, którym złożono serdeczne gratulacje i podziękowania za zaangażowanie w promocję rolnictwa ekologicznego, stosowanie dobrych praktyk przyjaznych środowisku naturalnemu.

Zrealizowana operacja ukazała ogromny potencjał jaki drzemie wśród lubuskich właścicieli gospodarstw ekologicznych. Życzymy wszystkim, aby potencjał ten, został wykorzystany we wspólnych inicjatywach na rzecz rozwoju innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach ekologicznych.

  • rol_eko_01_2020
  • rol_eko_02_2020
  • rol_eko_03_2020
  • rol_eko_04_2020
  • rol_eko_05_2020
  • rol_eko_06_2020
  • rol_eko_08_2020
  • rol_eko_09_2020
  • rol_eko_10_2020

Operacja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.