Deklaracja dostępności - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

12 października 2023 roku uruchomiliśmy nową stronę internetową Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego! Dotychczasowa strona dostępna jest pod adresem: https://archiwum.lodr.pl/

Deklaracja dostępności

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.lodr.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 19.03.2018
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.03.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa ta jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • Niektóre dokumenty są udostępnione jako skany.
 • Na stronie występują błędy w kodzie HTML. Strona nie przechodzi poprawnie walidacji.
 • Część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR).
 • Występują błędy słabego kontrastu.
 • Niektóre grafiki nie posiadają poprawnie uzupełnionego tekstu alternatywnego lub nie posiadają go wcale.
 • Brak mapy strony.

Wyłączenia:

 • Mapy nie podlegają wymogom zapewnienia dostępności.

Deklarację sporządzono dnia: 29.03.2021
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 30.03.2022
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Można to zrobić przez link do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Siedziba Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku (LODR),
Kalsk 91, 66-100 Sulechów

Siedziba LODR zlokalizowana jest w miejscowości Kalsk, w odległości ok. 50m od drogi gminnej (dawnej E-3) prowadzącej z Sulechowa do Świebodzina (na końcu miejscowości - po prawej stronie drogi). Do Ośrodka prowadzi bezpośredni zjazd z drogi publicznej (zdjęcia nr 1-4).
Ośrodek jest obiektem wolnostojącym składającym się z czterech segmentów A-B-C-D, w kształcie zamkniętego czworoboku (z wewnętrznym patio). Segment „A” stanowi część administracyjną; segment „B” – cześć hotelowa, kotłownia; segment „C” – hall wejściowy, recepcja, sale wykładowe oraz segment „D” – laboratorium, stołówka (restauracja), zaplecze kuchenne.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Do siedziby LODR w Kalsku, można dojechać bez problemu samochodem, a nawet autobusem. Przed wejściem do Ośrodka znajduje się parking publiczny. Na parkingu wydzielono jedno stanowisko dla osoby niepełnosprawnej (zdjęcie nr 5).
  Wejście główne do budynku usytuowane jest od strony ww. parkingu. Do wejścia prowadzą schody posiadające dwa stopnie i podjazd - rampa dla wózków, gdzie po każdej ze stron podjazdu zainstalowane się metalowe barierki. Do budynku prowadzą podwójne otwierane ręcznie przeszklone drzwi (zdjęcia nr 6-7). Na prawo od wejścia znajduje się recepcja czynna przez całą dobę (zdjęcie nr 8). Korytarz po lewej stronie prowadzi do części administracyjno-biurowej (zdjęcie nr 9) zaś prawy do części hotelowej i restauracji (zdjęcie nr 10). W hallu znajduje się także wejście do patio (zdjęcia nr 11-12), ale nie posiada ono podjazdu dla wózków, co uniemożliwia osobom niepełnosprawnych ruchowo skorzystanie z niego.

 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą swobodnie poruszać się jedynie w obrębie parteru.
  1. W części administracyjno-biurowej – segment „A” znajdują się tylko schody (zdjęcia nr 13-14), więc osoby niepełnosprawne ruchowo mogą poruszać się tam swobodnie tylko na pierwszym poziomie (parterze). Część ta nie posiada platformy przyschodowej i windy. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  2. W części hotelowej – segment „B” na parterze znajduje się podjazd prowadzący do restauracji (zdjęcie nr 15) oraz do pokoju hotelowego, specjalnie przystosowanego dla pobytu osoby niepełnosprawnej wraz z opiekunem. Na pozostałych piętrach (obiekt trzypiętrowy) znajdują się tylko schody. Toalety na parterze są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Hotel nie posiada windy.
  3. W części stanowiącej hall główny – segment „C” osoby niepełnosprawne ruchowo mogą poruszać się swobodnie. Na poziomie parteru znajduje się podjazd – rampa z barierkami prowadzący do części hotelowej oraz do restauracji (zdjęcie nr 16).
  4. W części mieszczącej laboratorium oraz restaurację – segment „D” osoby niepełnosprawne ruchowo mogą poruszać się swobodnie. Toalety w tym segmencie nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z budynku prowadzi 6.wyjść ewakuacyjnych zlokalizowanych na parterze (zdjęcia nr 17-20).

 3. Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  Ośrodek umożliwia dostęp do praktycznie całego parteru za pomocą zainstalowanych podjazdów i ram, do części pokojowej hotelu (parter) oraz do stołówki (restauracji). Nie jest za to wyposażony w platformy, nie ma systemu informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. W hallu przy recepcji wyznaczone jest miejsce do spoczynku.
  Osoby mające trudności w poruszaniu się mogą skorzystać z zainstalowanego przy wejściu dzwonka pozwalającego przywołać pracownika recepcji, który pomoże dostać się do budynku. Przy wejściu nie ma systemu naprowadzania dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Ośrodek posiada miejsca parkingowe dla klientów przed wejściem głównym, w tym jedno z miejsc przeznaczone jest wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Istnieje także parking wewnętrzny, ale nie jest on przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (zdjęcia nr 21-27).

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na terenie obiektu.

Koordynator ds. dostępności

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (LODR);
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • monitorowanie działalności LODR w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności zajmuje się także:

 • opiniowaniem projektów pod kątem spełnienia wymogów bezpieczeństwa i dostępności dla osób z niepełnosprawnością;
 • oceną zgodności przyjętych rozwiązań z obowiązującymi Standardami i Wytycznymi;
 • szczegółową oceną rozwiązań technicznych stosowanych tak w przestrzeni publicznej, jak i we wnętrzach obiektów należących do LODR;
 • oceną dostępności m.in. obiektów, ulic, placów, parkingów, terenów zielonych należących do LODR;
 • wskazywaniem do stosowania autorskich rozwiązań Standardów oraz Wytycznych dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rodziców z dziećmi, osób o ograniczonej mobilności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną lub dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Krzysztof Roślik – Koordynator ds. dostępności
  tel. 68 385 20 91 wew. 341
  tel. kom. 513 978 936
  e-mail: k.roslik@lodr.pl

 • Mateusz Strzelczyk – Koordynator ds. dostępności cyfrowej
  tel. 68 385 20 91 wew. 339
  tel. kom. 512 217 250
  e-mail: m.strzelczyk@lodr.pl 

Deklaracja poprawy dostępności

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego będzie stale dążył do poprawienia dostępności cyfrowej strony internetowej oraz deklaruje że do końca 2022 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych. Aktualnie trwają prace nad układem strony, dostosowaniem treści i załączników.

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku