- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Agata Zajda-Sipa
Kategoria:

uesirksowprow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Do 325 000zł dofinansowania na

KRÓTKIE ŁAŃCUCHY DOSTAW ŻYWNOŚCI

DZIAŁANIE „WSPÓŁPRACA”

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało program dofinansowujący rolników prowadzących lub podejmujących sprzedaż bezpośrednią. Środki finansowe są dostępne w ramach działania „Współpraca” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podstawą uzyskania dofinansowania jest stworzenie grupy rolników, którzy wspólnie dostarczają produkty żywnościowe do konsumentów z wykorzystaniem narzędzi internetowych do działania w ramach krótkich łańcuchów dostaw.

Jest to duża szansa dla rolników, którzy będą mogli wypromować swoje produkty i tym samym zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku.

Rozporządzenie - do pobrania TUTAJ

Dokumentacja naborowa - do zapoznania się kliknij TUTAJ

Wniosek należy złożyć w terminie od 29 MARCA do 12 MAJA 2021 r.

Czym jest krótki łańcuch dostaw żywności?

Ogólna definicja systemów KŁŻ, czyli krótkich łańcuchów dostaw żywności, w oparciu o Rozporządzenie UE 1305/2014 oznacza „łańcuch dostaw, który obejmuje ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych zaangażowanych we współpracę, przynoszący lokalny rozwój gospodarczy oraz charakteryzujący się ścisłymi związkami geograficznymi i społecznymi między producentami, podmiotami zajmującymi się przetwórstwem a konsumentami”. Oznacza również, że między rolnikiem a konsumentem jest zaangażowany nie więcej niż jeden pośrednik. Te zapisy są zawarte w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i dotyczą działania „Współpraca”. W ramach tego programu przygotowano środki dedykowane grupom rolników, którzy są zainteresowani podjęciem wspólnego działania w celu rozwijania krótkich łańcuchów żywności.

Jak to działa?

Środki przyznaje się na operację, której przedmiot został określony w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy. Dotyczy to zorganizowania produkcji, dystrybucji i transakcji pomiędzy producentem żywności a konsumentem. Dążymy do minimalizacji liczby pośredników uczestniczących w tym procesie oraz przestrzegamy zasady, że wybieramy produkty jedynie z wymienionych w załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W terminie 4 miesięcy od zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza na stronie internetowej informację o kolejności przysługiwania pomocy.

Pomoc na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw jest wypłacana w formie ryczałtu i przyznawana w wysokości:

 • 325 000 zł – w przypadku zakupu środka transportu,
 • 280 000 zł – w pozostałych przypadkach.

Warunki przyznawania pomocy:

 • realizacja przedsięwzięcia przez grupę składającą się z minimum 5 rolników;
 • złożenie wniosku o płatność pierwszej transzy w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a po zakończeniu operacji i spełnieniu warunków przyznania pomocy (nie później niż po 12 miesiącach) składa się wniosek o drugą transzę;
 • sprzedaż będzie prowadzona przez grupę operacyjną przez okres 2 lat od dnia otrzymania płatności drugiej transzy;
 • w okresie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia otrzymania płatności będzie prowadzona i aktualizowana strona internetowa;
 • koszty planowane do poniesienia mogą dotyczyć:
  • zakupu lub instalacji wyposażenia,
  • zakupu usług związanych z transportem produktów w związku z realizacją operacji,
  • wydatków ponoszonych z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia, nieruchomości,
  • zakupu środków produkcji,
  • nakładów związanych z funkcjonowaniem grupy operacyjnej.

Wszystkie koszty muszą być racjonalnie uzasadnione, a przede wszystkim niezbędne do osiągnięcia celu.

Co to jest grupa operacyjna?

Grupę operacyjną tworzy minimum 5 rolników. Liczba i zróżnicowanie podmiotów nie jest ograniczone. A zatem w skład grupy mogą wchodzić ponadto przedsiębiorcy, doradcy etc. Warunkiem uczestnictwa jest realizacja przez poszczególnych członków grupy zadań, które pozwolą osiągnąć założony cel. Potencjalna grupa rolników, partnerów zawiera między sobą umowę, np. umowę konsorcjum, w której ustalają warunki współpracy.

Co decyduje o przyznaniu dofinansowania?

Przyznanie pomocy zależy od liczby punktów uzyskanych na podstawie następujących kryteriów:

 • w skład grupy operacyjnej realizującej operację wchodzi więcej niż 5 rolników, od 6 do 10 rolników – 3 punkty, powyżej 10 rolników – 6 punktów;
 • jeżeli w grupie jest rolnik uczestniczący co najmniej w jednym systemie jakości w ramach „Wsparcia na przystępowanie do systemów jakości” (Dz.U. z 2019 r. poz. 449) i posiada ważny certyfikat lub świadectwo – 4 punkty;
 • jeżeli jest rolnik wytwarzający produkty objęte systemem rolnictwa ekologicznego i posiada ważny certyfikat – 3 punkty;
 • zróżnicowanie kanałów komunikacji z konsumentem:
  • aplikacja na urządzenia mobilne – 2 punkty,
  • sklep internetowy – 3 punkty;
 • w ramach realizacji operacji przewidziano zastosowanie wspólnego logo – 3 punkty;
 • umieszczenie w ofercie oraz na opakowaniu produktów oferowanych do sprzedaży informacji o pochodzeniu, składzie oraz sposobie wytwarzania tej żywności – 4 punkty;
 • w opisie operacji wykazano, że produkty będą oferowane do sprzedaży konsumentom poza obszar województwa, na którym ma miejsce produkcja przez   produkcji – 4 punkty;
 • wykazano zróżnicowany asortyment, co najmniej 3 produkty objęte załącznikiem1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – 6 punktów;
 • grupa operacyjna posiada zdolność prawną – 5 punktów.

Wymagane minimum to 13 punktów.

Kiedy wypłacane są środki?

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane po podpisaniu umowy w dwóch transzach:

 • pierwsza transza obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:
  1. uzyskał ostateczne pozwolenia, zezwolenia lub inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją, a także kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych w odrębnych przepisach warunków realizacji inwestycji objętych operacją,
  2. uruchomił stronę internetową,
  3. przedstawił analizę dotyczącą oczekiwań i potrzeb konsumentów wraz z wyjaśnieniem, w jakim stopniu proponowana oferta odpowiada na te oczekiwania, a także wykazał przewagę rynkową oferowanych produktów,
  4. przedstawił plan działania grupy operacyjnej uwzględniający aktualny stan bazowy oraz planowany stan docelowy na dzień, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności drugiej transzy, określający:
   • liczbę rolników wchodzących w skład grupy operacyjnej,
   • liczbę konsumentów, którym grupa operacyjna będzie sprzedawała produkty pochodzące od rolników wchodzących w skład tej grupy,
   • asortyment produktów oferowanych do sprzedaży,
   • wielkość sprzedaży w odniesieniu do każdego produktu objętego asortymentem produktów oferowanych do sprzedaży,
  5. zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
 • druga transza obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:
  1. zrealizował operację zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku, nie później niż do dnia, w którym upływa 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania,
  2. uzyskał inne pozwolenia, zezwolenia i decyzje, których uzyskanie było wymagane przez odrębne przepisy w związku ze zrealizowaną operacją.

 

Wszelkie pytania w ramach sporządzenia dokumentacji naborowej KŁD proszę kierować do lubuskiego brokera innowacji w zakresie SIR pana Jana Gembary) na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. kom.: 516-177-398.