- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Krzysztof Roślik
Kategoria:

Logo UE

Unia Europejska

Decyzja wykonawcza Komisji nr 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich utraciła moc i została zastąpiona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (RWK) 2021/605 ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 określa wymagania dla gospodarstw, które wprowadzają na rynek zwierzęta lub produkty zwierzęce, m.in. zakaz bezpośredniego i pośredniego kontaktu między utrzymywanymi świniami a dzikami lub innymi świniami, wyznaczenie strefy, w której możliwe jest mycie i odkażenie rąk oraz zmiana odzieży i obuwia, ewidencjonowanie wejść i wyjść osób wchodzących do chlewni, magazynu pasz i materiałów paszowych, rejestrowanie wszystkich osób i środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa.

W załączniku I do ww. rozporządzenia określone zostały obszary objęte ograniczeniami I, II i III, które odpowiadają dotychczasowym:

  • obszar objęty ograniczeniami I stanowi dotychczasowy obszar ochronny,
  • obszar objęty ograniczeniami II stanowi dotychczasowy obszar objęty ograniczeniami,
  • obszar objęty ograniczeniami III stanowi dotychczasowy obszar zagrożenia.

Jednocześnie, w związku z wejściem w życie nowych przepisów zmieni się oznaczenie barwne obszarów na mapie udostępnionej na stronie internetowej GIW w celu ujednolicenia kolorystyki z mapą KE.

mapa asf 05

oznaczenia stref