Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami – aktualizacja zbioru zaleceń - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami – aktualizacja zbioru zaleceń

Grafika MRIRWWażne
Grafika MRIRW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt aktualizacji zbioru zaleceń dobrej praktyki rolniczej, mającego na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych (ZZDPR).

Zaktualizowany ZZDR znajduje się w załączniku (do pobrania) oraz na stronie MRIRW pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zbior-zalecen-dobrej-praktyki-rolniczej-do-dobrowolnego-stosowania

Jaki jest cel zmian?

Potrzeba aktualizacji projektu aktualizacji niektórych zapisów opublikowanego w 2019 r. zbioru zaleceń dobrej praktyki rolniczej, mającego na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych (ZZDPR), powstała w związku z aktualnym stanem prawnym oraz obecnie stosowanymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania gospodarstwem.

Projekt uzyskał pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz został uzgodniony z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej.

Gdzie można znaleźć aktualne zalecenia?
Aktualny zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej mającej na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych znajduje się na stronie internetowej MRiRW.

Link: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zbior-zalecen-dobrej-praktyki-rolniczej-do-dobrowolnego-stosowania

Podstawa prawna
Zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029) minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw rybołówstwa, opracuje zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej mający na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych do dobrowolnego stosowania.

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku