Szacowanie szkód łowieckich przy udziale LODR - WZORY DOKUMENTÓW - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Szacowanie szkód łowieckich przy udziale LODR - WZORY DOKUMENTÓW

UWAGA!

Dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego informuje:


Zgłaszanie przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, położonych na terenie województwa lubuskiego do Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku (w skrócie LODR) wystąpienia szkód łowieckich, terminu i miejsca ich szacowania - odbywa się w jeden z niżej opisach sposobów:

  • drogą pisemną, pocztą tradycyjną, na adres: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów
  • pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@lodr.pl 
  • wiadomością tekstową (SMS), na nr tel. 513 978 936*

* Wysłanie wiadomości SMS może skutkować brakiem uzyskania potwierdzenia udziału lub braku udziału przedstawiciela LODR w szacowaniu szkód łowieckich.

Zawiadomienie o szacowaniu powinno zawierać:

  • dane zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego;
  • wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego;
  • imię i nazwisko rolnika lub nazwa gospodarstwa, w którym wystąpiła szkoda;
  • adres miejsca szacowania szkody łowieckiej (miejscowość, gmina, powiat);
  • termin, godzinę oraz miejsce rozpoczęcia procedury szacowania szkód.

WAŻNE: Wniosek o szacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.

INFORMUJEMY!!!

Pracownicy LODR mogą brać udział w szacowaniu szkód łowieckich – wyłącznie w godzinach pracy ośrodka. W pozostałych przypadkach, każde zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie, a udział przedstawiciela LODR w szacowaniu wymaga zgody Z-cy Dyrektora lub Dyrektora Oddziału LODR w Lubniewicach z/s w Gliśnie.

Z koordynatorem ds. szacowania szkód łowieckich w LODR – Panem Krzysztofem Roślik, można się kontaktować telefonicznie, pod nr tel. 68 385 20 91 wew. 341, tel. komórkowy: 513 978 936, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: k.roslik@lodr.pl lub osobiście w siedzibie LODR w Kalsku pok. nr 110.

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku