Zmiana rozporządzenia dotyczącego dobrostanu zwierząt – projekt przekazany do konsultacji - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Zmiana rozporządzenia dotyczącego dobrostanu zwierząt – projekt przekazany do konsultacji

Zmiana rozporządzenia dotyczącego dobrostanu zwierząt – projekt przekazany do konsultacji

Do konsultacji został przekazany projekt rozporządzenia dobrostanowego wydłużający okres na uzyskanie przez rolników certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w systemie jakości QMP (dotyczy bydła mięsnego) lub QAFP (dotyczy świń i drobiu rzeźnego). Wymogi systemów QAFP i QMP obejmują m.in. ograniczenie wykorzystania antybiotyków w chowie tych zwierząt.

Obowiązujące przepisy
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ekoschematu Dobrostan zwierząt praktykę polegającą na utrzymywaniu zwierząt zgodnie z wymogami systemu QAFP lub QMP może realizować rolnik, który:

  • uczestniczy w danym systemie;
  • ma, w dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach ww. praktyki, certyfikat potwierdzający, że wytwarzane przez niego produkty są zgodne ze specyfikacją i standardami systemu QAFP lub QMP.
  • Ze względu na duże zainteresowanie rolników nową płatnością dobrostanową czas oczekiwania na wydanie tego certyfikatu przez jednostkę certyfikującą wydłuży się. W związku z tym przygotowano nowelizację przepisów rozporządzenia dobrostanowego.

Co obejmą zmiany?
Zgodnie z planowaną zmianą przepisów okres na uzyskanie certyfikatu za zgodność ze specyfikacją i standardami systemu QAFP lub QMP zostaje wydłużony:do 30 września 2024 r. dla bieżącej (pierwszej w odniesieniu do nowego wsparcia uczestników systemów QAFP i QMP) kampanii naboru wniosków;
do 31 lipca roku, w którym rolnik złożył ww. wniosek – dla lat następnych.
Takie rozwiązanie ułatwi rolnikom korzystanie z nowego rodzaju wsparcia za realizację praktyk polegających na utrzymywaniu zwierząt zgodnie z wymogami systemu QAFP lub QMP.

LINK: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zmiana-rozporzadzenia-dotyczacego-dobrostanu-zwierzat--projekt-przekazany-do-konsultacji

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku