Zielony Ład: konsultacje publiczne przepisów krajowych dotyczących warunkowości - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Zielony Ład: konsultacje publiczne przepisów krajowych dotyczących warunkowości

Grafika MRIRWWażne
Grafika MRIRW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że 29 maja br. projekt rozporządzenia zmieniającego normy oraz szczegółowe warunki ich stosowania został przekazany do konsultacji publicznych. Zmiany wynikają z opublikowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, wprowadzającego zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej. Rozporządzenie weszło w życie 25 maja br. 

Czego dotyczą zmiany
Projektowane regulacje upraszczają te elementy Europejskiego Zielonego Ładu, które wpływały na decyzje produkcyjne rolników lub wymuszały ograniczenia w produkcji rolnej.

Zmiany objęte projektem rozporządzenia dotyczą poniższych norm warunkowości:

Norma GAEC 6 – Minimalna pokrywa glebowa w najwrażliwszych okresach.
Projekt rozporządzenia wprowadza nowy - jeden dla wszystkich upraw - okres utrzymania okrywy glebowej, tj. od dnia zbioru uprawy w plonie głównym do 15 października roku, w którym zebrano tę uprawę w plonie głównym. 

Wprowadzono również przepis, że w okresie utrzymania okrywy glebowej (od dnia zbioru uprawy w plonie głównym do 15 października danego roku), możliwa jest przerwa na wykonanie zabiegów agrotechnicznych przed siewem roślin ozimych, trwająca nie dłużej niż 4 tygodnie.

Jako spełnienie wymogów normy uznaje się m.in.: okrywę roślinną (trawy na gruntach ornych, międzyplony, wsiewki, rośliny bobowate drobnonasienne oraz ich mieszanki z trawami, uprawy główne znajdujące się do 15 października na polu), pozostawienie ścierniska, grunty pokryte resztkami pożniwnymi oraz samosiewami zebranej uprawy, mulczem.

Norma GAEC 7 – Zmianowanie i dywersyfikacji upraw na gruntach ornych.
Projekt rozporządzenia wprowadza uproszczenie, które daje rolnikom wybór, czy chcą realizować wymogi normy GAEC 7 za pomocą zmianowania tj. określonego następstwa upraw roślin, czy za pomocą dywersyfikacji upraw tj. zróżnicowania upraw.

W przypadku wyboru zmianowania upraw: 

na 40% gruntów ornych w gospodarstwie taka sama uprawa nie może być utrzymana rok do roku na tej samej działce;
na wszystkich gruntach ornych w gospodarstwie, taka sama uprawa w plonie głównym nie może być prowadzona dłużej niż 3 lata. 
W przypadku wyboru dywersyfikacji upraw:

w przypadku gospodarstw o powierzchni powyżej 10 do 30 ha gruntów ornych – wystarczy posiadać dwie uprawy, z tym że największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75%;
w przypadku gospodarstw o powierzchni powyżej 30 ha gruntów ornych – wystarczy posiadać trzy uprawy, z tym że największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75%, a dwie uprawy główne nie więcej niż 95%.
Ponadto w rozporządzeniu proponuje się wyłączenie z obowiązku zmianowania powierzchni gruntów ornych, na których prowadzona jest plantacja nasienna kukurydzy.

Norma GAEC 8 – Minimalny udział powierzchni gruntów ornych przeznaczonych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne, zachowanie elementów krajobrazu oraz zakaz przycinania drzew i żywopłotów w okresie lęgowym ptaków.
Projekt rozporządzenia znosi obowiązek przeznaczenia co najmniej 4 % powierzchni gruntów ornych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne – tzw. „ugorowanie”. 

Proponowane zmiany będą miały zastosowanie do wniosków składanych w trwającej kampanii 2024 r.

Link do projektu: https://legislacja.gov.pl/projekt/12385659

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zielony-lad-konsultacje-publiczne-przepisow-krajowych-dotyczacych-warunkowosci

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku