Wsparcie korzystania z usług doradczych - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Wsparcie korzystania z usług doradczych

Wsparcie korzystania z usług doradczych Ważne

WSPARCIE KORZYSTANIA Z USŁUG DORADCZYCH (KUD)

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku realizuje Poddziałanie 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.”

Głównym celem operacji jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw we wszystkich regionach, promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach oraz zrównoważone zarządzanie lasami.

Celem szczegółowym jest poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku, zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Usługi świadczone w ramach bezpłatnych, dwuletnich programów doradczych skierowane są do rolników województwa lubuskiego.

Programy doradcze współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacje na temat projektu można uzyskać kontaktując się z Powiatowymi Zespołami Doradztwa Rolniczego LODR lub z Centralą Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

Wsparcia dla korzystających z usług doradczych udziela się podmiotom świadczącym usługi doradcze (porady) na rzecz rolników i właścicieli lasów. Zakres usługi musi obejmować, co najmniej jeden z następujących elementów:

Zobowiązania wynikające z obowiązkowych wymogów dotyczących zarządzania lub norm dotyczących dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska;
Praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska;
Działania służące modernizacji gospodarstwa rolnego, budowaniu konkurencyjności, integracji sektorowej, innowacji, zorientowaniu na rynek oraz promowaniu przedsiębiorczości;
Wymogi do celów wdrożenia art. 11 ust. 3 dyrektywy 2000/60/we parlamentu europejskiego i rady;
Wymogi do celów wdrożenia art. 55 rozporządzenia (we) nr 1107/2009, w szczególności zgodności z ogólnymi zasadami zintegrowanej ochrony przed szkodnikami, o której mowa w art. 14 dyrektywy 2009/128/we ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów;
Normy higieny pracy lub normy bezpieczeństwa związane z gospodarstwem rolnym;
Szczególne doradztwo dla rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy.
Porada dla rolników, grup rolników i właścicieli lasów może obejmować także inne kwestie, w szczególności dotyczące:

Łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, różnorodności biologicznej i ochrony wody;
Wyników ekonomicznych gospodarstwa rolnego w zakresie oddziaływania na środowisko, w tym aspektów dotyczących konkurencyjności (np. Krótkie łańcuchy dostaw, rolnictwo ekologiczne, aspekty zdrowotne chowu zwierząt);
Innych zagadnień, wynikających z potrzeb gospodarstwa rolnego ostatecznego odbiorcy.
Usługa doradcza może obejmować także kwestie związane z wynikiem gospodarczym i wynikami w zakresie oddziaływania na środowisko gospodarstwa leśnego.

Informacji udziela p. Piotr Tyliszczak (p.tyliszczak@lodr.pl) Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku