Wsparcie dla producentów owoców i warzyw – rozpoczął się nabór wniosków - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Wsparcie dla producentów owoców i warzyw – rozpoczął się nabór wniosków

Wsparcie dla producentów owoców i warzyw – rozpoczął się nabór wniosków

Od 20 czerwca do 22 lipca 2024 r. organizacje producentów owoców i warzyw mogą się ubiegać o dofinansowanie na realizację działań, które mają zapisane w swoich programach operacyjnych. Wsparcie jest realizowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wnioski można składać wyłącznie drogą internetową.

Dla kogo?
O pomoc mogą się ubiegać:

  • organizacje producentów owoców i warzyw uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR);
  • zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw posiadające status uznania nadany przez prezesa ARiMR.

W Polsce jest obecnie 149 uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz 1 zrzeszenie, które mogą ubiegać się o wsparcie.

Działania objęte wsparciem
Wsparcie można otrzymać na realizację działań zapisanych w programie operacyjnym w zakresie następujących interwencji:

I.7.1 – Poprawa infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, dostosowania produkcji do popytu w odniesieniu do jakości i ilości, optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji oraz stabilizacji cen producentów owoców i warzyw;
I.7.2 – Poprawa wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku owoców i warzyw;
I.7.3 – Działania informacyjne, promocyjne i marketingowe w odniesieniu do produktów, marek i znaków towarowych organizacji producentów owoców i warzyw;
I.7.4 – Wycofanie z rynku owoców i warzyw;
I.7.5 – Działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu;
I.7.6 – Badania i rozwój.

Warunki otrzymania pomocy
Organizacje producentów, realizując program operacyjny, muszą realizować działania w zakresie ochrony środowiska, łagodzenia zmian klimatu, badań i rozwoju oraz koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku.

Program operacyjny musi być zatwierdzony przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR.

Forma wsparcia
Pomoc przyznawana jest w formie dofinasowania przedsięwzięć wpisanych do programu operacyjnego przez organizację producentów czy też zrzeszenie organizacji producentów. Będzie ona wypłacana w okresie od 3 do 7 lat, w zależności od tego, ile będzie trwała realizacja programu operacyjnego.

Wsparcie wynosi od 50 do 60 proc. kwalifikowalnych wydatków poniesionych na działania zawarte w programie operacyjnym. Wsparcie w pełni pokrywane jest ze środków UE.

Jednocześnie dofinansowanie nie będzie mogło przekroczyć:

4,1 proc. wartości produktów sprzedanych (WPS) przez organizację producentów w okresie odniesienia lub 4,6 proc. pod warunkiem wykorzystania nadwyżki 0,5 proc. WPS na zapobieganie sytuacjom kryzysowym i zarządzanie ryzykiem, promocję i marketing, ochronę środowiska naturalnego lub badania i rozwój.
4,5 proc. wartości produktów sprzedanych (WPS) przez zrzeszenie organizacji producentów w okresie odniesienia lub 5 proc. pod warunkiem wykorzystania nadwyżki 0,5 proc. WPS na zapobieganie sytuacjom kryzysowym i zarządzanie ryzykiem, promocję i marketing, ochronę środowiska naturalnego lub badania i rozwój.
Okres odniesienia odpowiada rokowi podatkowemu obejmującemu okres od 1 stycznia do 31 grudnia trzeciego roku kalendarzowego poprzedzającego dany rok wdrażania programu operacyjnego.

Informacje o naborze
Nabór wniosków o przyznanie wsparcie dla producentów owoców i warzyw potrwa od 20 czerwca do 22 lipca 2024 r. Dokumenty można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/arimr/interwencje-w-sektorze-owocow-i-warzyw

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku