WIORIN przypomina o obowiązku rejestracji producentów ziemniaka - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

WIORIN przypomina o obowiązku rejestracji producentów ziemniaka

WIORIN przypomina o obowiązku rejestracji producentów ziemniakaWażne

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim przypomina o obowiązku rejestracji producentów ziemniaka

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2020 r. w sprawie roślin, których uprawianie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie, wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanie na tym terytorium mogą prowadzić podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych (Dz.U. z 2020 r. poz.1592), do rejestru powinni być wpisani  producenci bulw roślin gatunku Solanum tuberosum (ziemniak), inne niż sadzeniaki ziemniaka (konsumpcyjne, przemysłowe), którzy;

  • uprawiają bulwy ziemniaka inne niż sadzeniaki na dowolnej powierzchni i wprowadzają te bulwy do obrotu (wyprowadzają z gospodarstwa – miejsca produkcji)(w praktyce oznacza to, że wszystkie ziemniaki dostarczane do zakładów przetwórczych, centr pakujących, hurtowni, do sieci handlowych, sklepów detalicznych, punktów żywienia, oferowane na giełdach, oferowane na targowiskach, eksportowane poza Polskę (do innych państw członkowskich UE lub poza Unię) muszą pochodzić od producentów wpisanych do rejestru i nie ma w takim przypadku znaczenia powierzchnia uprawy)
  • uprawiają bulwy ziemniaka inne niż sadzeniaki na powierzchni większej niż 1,5 ha, pomimo że nie wyprowadzają tych bulw z gospodarstwa - miejsca produkcji;(w praktyce oznacza to podmioty, które nie wyprowadzają bulw ziemniaków z gospodarstwa, a jedynie prowadzą uprawę bulw ziemniaków na powierzchni większej niż 1,5 ha, na inne cele niż sprzedaż , np. w celu przerobienia w gospodarstwie, zużycia na paszę we własnym gospodarstwie itp., ale w takim przypadku ma znaczenie powierzchnia uprawy).

Więcej informacji pod linkiem: http://piorin.gov.pl/ls-aktualnosci/ls-aktualnosci-wojewodzkie/przypominamy-o-obowiazku-rejestracji-producentow-ziemniaka,349.html

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku