Ważny projekt firmy BOMADEK zakończony (Tekst sponsorowany) - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Ważny projekt firmy BOMADEK zakończony (Tekst sponsorowany)

Ważny projekt firmy BOMADEK zakończony (Tekst sponsorowany)Ważne

Zakończyła się realizacja ambitnego projektu inwestycyjnego, którego celem była budowa instalacji skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła (kogeneracji) w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło zakładu na terenie Bomadek spółka z o.o. w Trzebiechowie. Projekt, zatytułowany „Źródło wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej 0,8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby zakładu Bomadek sp. z o.o. w Trzebiechowie” w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość całkowita projektu wyniosła 6 154 411,57 złotych, z czego 2 396 619,98 złotych stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Spójności. Dzięki wsparciu udało się zrealizować założone cele inwestycyjne zgodnie z założeniami.

Instalacja składa się z kilku kluczowych elementów, w tym wysokosprawnego agregatu kogeneracyjnego, zbiorników buforowych oraz stacji transformatorowo-rozdzielczej.

Zgodnie z planami, spodziewane efekty końcowe inwestycji są niezwykle obiecujące. Po zakończeniu prac zakład zyska dodatkową zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o łącznej mocy około 1,73 MW. W rezultacie osiągnięta zostanie wyższa efektywność wykorzystania energii pierwotnej, co z kolei przyczyni się do zmniejszenia emisyjności w wyniku produkcji wykorzystywanej energii elektrycznej z urządzenia zasilanego gazem ziemnym.

Prezentowane zdjęcia przedstawiają finalny stan instalacji, w tym kluczowe elementy takie jak: agregat kogeneracyjny, stację transformatorowo-rozdzielczą oraz jeden ze zbiorników buforowych. Dzięki nim można zobaczyć ogrom zaangażowania i wysoką jakość realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Inwestycja ta stanowi wyraźny krok naprzód w kierunku zrównoważonego rozwoju i wydajnego wykorzystania zasobów energetycznych. Zwiększona wydajność produkcji energii elektrycznej i cieplnej pozwoli firmie Bomadek sp. z o.o. w Trzebiechowie na dalszy rozwój przy minimalnym wpływie na środowisko.

Warto podkreślić, że udział w tej inwestycji miał także partner, firma EWE Polska Sp. z o.o., która wniosła znaczący wkład w proces planowania, monitorowania oraz wdrażania projektu. Dzięki wsparciu ekspertów z EWE Polska Sp. z o.o. zespół realizacyjny miał dostęp do najnowszych technologii i wiedzy branżowej, co przyczyniło się do optymalizacji procesów inwestycyjnych oraz zapewnienia wydajnego wykorzystania zasobów finansowych.

 

TEKST SPONSOROWANY przez Bomadek sp. z o.o. w Trzebiechowie

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku