Premie dla młodych rolników – nabór wniosków już trwa - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Premie dla młodych rolników – nabór wniosków już trwa

Premie dla młodych rolników – nabór wniosków już trwa

Dziś rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników. Można je składać do 16 sierpnia 2024 r. wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.

Dla kogo?
O wsparcie, które jest realizowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, może ubiegać się osoba fizyczna, która:

W dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat).
Rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęła jeszcze prowadzenia działalności rolniczej.
Ma numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpocznie uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy.
Złoży biznesplan oraz zobowiąże się do zrealizowania go w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy.
Pomoc przysługuje tylko raz na osobę i gospodarstwo wskazane w biznesplanie dla roku wyjściowego i docelowego, z wyjątkiem: wymiany gruntów, śmierci poprzedniego beneficjenta, rezygnacji z pomocy lub zwrotu 100 proc. kwoty wypłaconej pomocy.

Na co można przeznaczyć wsparcie?
Premie przyznaje się na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie przez młodych rolników w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Wsparcie można przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Mogą to być np.:

  • inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
  • zakup nieruchomości rolnych;
  • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;
  • inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;
  • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego, pojazdów, służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów
  • rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o
  • przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe).

Jaką formę ma wsparcie?
Pomoc ma formę premii, a jej kwota to 200 tys. zł. Wypłacana jest w dwóch ratach:

70 proc. kwoty przyznanej pomocy, tj. 140 tys. zł, jest wypłacane po podpisaniu umowy o przyznaniu premii i złożeniu wniosku o płatność I raty.
30 proc. kwoty pomocy, tj. 60 tys. zł, wypłacane jest po realizacji biznesplanu i złożeniu wniosku o płatność II raty.
Informacje o naborze

Nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników trwa od 19 czerwca do 16 sierpnia 2024 r.

Dokumenty są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE)

 

Więcej informacji nt. Premii dla młodych rolników prezentowanych było w programie TVP ,,To się opłaca"

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=iyrHpJm8Qs4

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku