Interwencje w sektorze owoców i warzyw - nabory w 2024 r. - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Interwencje w sektorze owoców i warzyw - nabory w 2024 r.

Interwencje w sektorze owoców i warzyw - nabory w 2024 r.

Ogłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborze wniosków o przyznanie pomocy dla interwencji w sektorze owoców i warzyw w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie następujących interwencji:

I.7.1 – Poprawa infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, dostosowania produkcji do popytu w odniesieniu do jakości i ilości, optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji oraz stabilizacji cen producentów owoców i warzyw
I.7.2 – Poprawa wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku owoców i warzyw
I.7.3 – Działania informacyjne, promocyjne i marketingowe w odniesieniu do produktów, marek i znaków towarowych organizacji producentów owoców i warzyw
I.7.4 – Wycofanie z rynku owoców i warzyw
I.7.5 – Działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu
I.7.6 – Badania i rozwój

1. Nazwa podmiotu właściwego w sprawie o przyznanie pomocy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2. Przedmiot naboru wniosków o przyznanie pomocy
1) pomoc w ramach niniejszego naboru przyznawana jest na realizację działań określonych w PO, prowadzących do osiągniecia celów określonych w art. 46 rozporządzenia 2021/21152 do których przypisano interwencje wymienione w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Do osiągnięcia celów określonych w art. 46 rozporządzenia 2021/2115:

lit. a mają służyć działania realizowane w ramach interwencji I.7.1; 
lit. b mają służyć działania realizowane w ramach interwencji I.7.2; 
lit. d mają służyć działania realizowane w ramach interwencji I.7.6;
lit. e i f mają służyć działania realizowane w ramach interwencji I.7.5;
lit. h mają służyć działania realizowane w ramach interwencji I.7.3;
lit. j mają służyć działania realizowane w ramach interwencji I.7.4. 
PO musi przyczyniać się do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 46 lit. b), e) i f) oraz lit. d) rozporządzenia 2021/2115.

2) początek realizacji PO nie może zostać zaplanowany przed 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym złożony został wniosek o przyznanie pomocy. Czas trwania PO obejmuje min. 3, a max. 7 pełnych lat kalendarzowych

3) pomoc wypłacana jest w formie refundacji części wydatków faktycznie poniesionych w związku z realizacją działań objętych w PO i jest równa wkładowi organizacji producentów (OP)  / zrzeszenia organizacji producentów (ZOP) do funduszu operacyjnego, finansowanemu
ze środków własnych lub składek pochodzących od ich członków oraz pomocy UE. Przy czym ulega ona ograniczeniu do:

4,1% wartości produkcji sprzedanej (WPS) przez daną OP w roku referencyjnym (n-3), przy czym limit ten może zostać zwiększony do 4,6% WPS, jeżeli kwota pomocy wynosząca 0,5% WPS zostanie przeznaczona na działania przypisane do interwencji I.7.3, I.7.4, I.7.5 lub I.7.6
4,5% WPS przez daną ZOP w roku referencyjnym (n-3), przy czym limit ten może zostać zwiększony do 5% WPS, jeżeli kwota pomocy wynosząca 0,5% WPS zostanie przeznaczona na działania przypisane do interwencji I.7.3, I.7.4, I.7.5 lub I.7.6
50% wydatków faktycznie poniesionych w związku z realizacją PO, przy czym limit ten może na wniosek OP lub ZOP ulec zwiększeniu do 60%, jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z warunków wymienionych w art. 52 ust. 3 rozporządzenia 2021/2115
3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy

1) wnioski o przyznanie pomocy mogą składać uznane:

organizacje producentów owoców i warzyw (OP)
zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw (ZOP);
2) pomoc przyznaje się OP lub ZOP pod warunkiem, że:

wobec tego podmiotu nie została wszczęta procedura zawieszenia albo cofnięcia uznania
podmiotowi temu nie zostało zawieszone uznanie w trybie przepisów art. 59 rozporządzenia 2017/8913.
4. Termin i sposób składania wniosków

1) wnioski o przyznanie pomocy w ramach interwencji w sektorze owoców i warzyw I.7.1-I.7.6 objętych niniejszym ogłoszeniem można składać w terminie od dnia 20 czerwca 2024 r. do dnia 22 lipca 2024 r. 

2) wnioski o przyznanie pomocy, o których mowa w pkt 1 można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE). 

3) jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie zostanie złożony za pomocą PUE, ARiMR pozostawi wniosek bez rozpatrzenia oraz poinformuje o tym wnioskodawcę w takiej samej formie, w jakiej został złożony ten wniosek. 

5. Szczegółowe warunki przyznania pomocy w ramach interwencji w sektorze owoców i warzyw I.7.1-I.7.6 objętych niniejszym ogłoszeniem określa Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji w sektorze owoców i warzyw, opublikowany na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - otwórz.

6. Dane kontaktowe ARiMR:

Departament Rynków Rolnych ARiMR

telefon: 22 242 06 50

adres mailowy: sekretariat.drr@arimr.gov.pl

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/interwencje-w-sektorze-owocow-i-warzyw2

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku