Doradcy LODR w Kalsku bezpłatnie wypełnią Twój wniosek o płatność TERMIN UPŁYWA 1 LIPCA - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Doradcy LODR w Kalsku bezpłatnie wypełnią Twój wniosek o płatność TERMIN UPŁYWA 1 LIPCA

Doradcy LODR w Kalsku bezpłatnie wypełnią Twój wniosek o płatność TERMIN UPŁYWA 1 LIPCAWażne

Do 1 lipca br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski wydłużył w tym roku termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Zmiany do wniosków do 16 lipca br.
Zmiana terminów dotyczy płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego oraz działań obszarowych w ramach II filaru WPR.

Opóźnienia
Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony później – w terminie 25 dni kalendarzowych po 17 czerwca, tj. do 12 lipca 2024 r.
W przypadku opóźnienia będzie jednak stosowane zmniejszenie płatności w wysokości 1 proc. należnej kwoty płatności za każdy dzień roboczy.

Rozporządzenie w tej sprawie zostanie wkrótce opublikowane.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wiecej-czasu-na-zlozenie-wnioskow?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2bgF-WXCn2zkSkXcBUZDOqfrA4s45KVYqdMVYiag73uBY4Q0A_ubyHp84_aem_AQW3QzDWvd8aHPePdZ2sGY_kPa6pbVFq7vIAJWTHf8oJHqKrEgiMqeftE0dcbMtKp7WHP27U9jeik9x6znYcVnVA

Doradcy z Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku w 2024 r. pomogą bezpłatnie wypełnić wnioski o płatności bezpośrednie.
Aby usprawnić proces wypełniania wniosków zachęcamy rolników do kontaktu z naszymi doradcami w poszczególnych powiatach celem umówienia się na dogodny termin.
Już wkrótce rozpocznie się kampania przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie. Zmiany, które zostały wprowadzone w przepisach i w systemie płatności obszarowych w wyniku uruchomienia Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wciąż jeszcze mogą stanowić barierę w aplikowaniu przez rolników o dostępne środki.
Wnioski o przyznanie płatności na rok 2024 składne są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, do której logowanie następuje poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) dostępną ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) pod adresem: www.gov.pl/web/arimr/platforma-uslug-elektronicznych
Wniosek o przyznanie płatności na rok 2024 wraz z wymaganymi załącznikami składa się w terminie od 15 marca 2024 r. do 15 maja 2024 r.
Płatności bezpośrednie są płatnościami rocznymi.
Płatności są bardziej ukierunkowane na wsparcie dla małych i średnich gospodarstw, wspierają młodych rolników, poprzez płatności związane z produkcją wspierają sektory znajdujące się w trudnej sytuacji, oraz są silniej ukierunkowane na produkcję zwierzęcą, która ponosi najwyższe koszty związane z dostosowaniem się do nowych dyrektyw z zakresu ochrony środowiska.
Prośrodowiskowym elementem płatności bezpośrednich są ekoschematy (obszarowe i Dobrostan zwierząt). Są to roczne, płatne praktyki, dostosowane do warunków i potrzeb krajowych, ale poddane ocenie przez Komisję Europejską pod kątem realizacji celów środowiskowych i klimatycznych nowej WPR – ochrony zasobów gleby, wód, klimatu, dobrostanu zwierząt, różnorodności biologicznej w produkcji rolnej. Ekoschematy będą promować praktyki, które przekładają się na dochody rolnicze poprzez zwiększenie żyzności gleby, racjonalne nawożenia, poprawę jakości plonów. Do każdego ekoschematu jest opracowana lista roślin możliwych do deklaracji w ramach konkretnego ekoschematu.
Ekoschematy są dobrowolne dla rolnika. Rolnik decyduje, które będzie realizował ekoschematy w gospodarstwie.
Podstawowym warunkiem przyznania w pełnej wysokości płatności bezpośrednich jest spełnienie wymogów warunkowości. System warunkowości w nowej perspektywie 2023-2027 łączy dwa elementy: dotychczasową zasadę wzajemnej zgodności oraz praktyki zazielenienia. W nowej warunkowości będą obowiązywały normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC) poszerzone o nowe elementy i wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (SMR).
Warunkowość obejmuje działania na rzecz klimatu i środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i zdrowia roślin oraz dobrostanu zwierząt.
Interwencje w formie płatności bezpośrednich będą następujące:
– podstawowe wsparcie dochodów (płatność podstawowa)
– uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów
– uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników
– wsparcie do obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)
– płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych
– płatności ekologicznych
– premii z tytułu zalesień i zadrzewień
– systemów rolno-leśnych
Ekoschematy:
– obszary z roślinami miododajnymi
– rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi
– prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin
– biologiczna ochrona upraw
– retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych
– dobrostan zwierząt
Wsparcie dochodów związane z produkcją: krów, bydła, owiec, kóz, buraków cukrowych, chmielu, lnu, konopi włóknistych, pomidorów, truskawek, ziemniaków skrobiowych, roślin pastewnych, roślin strączkowych na ziarno.
Przejściowe wsparcie krajowe:
– płatność obszarowa niezwiązana z produkcją (uzupełniająca płatność podstawowa)
– płatność niezwiązana do tytoniu

Doradcy LODR w Kalsku bezpłatnie wypełnią Twój wniosek o płatność TERMIN UPŁYWA 1 LIPCA
Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku