- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Agata Pilecka
Kategoria:

loga

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

W dniu 01.07.2020 r. została zawarta umowa nr 24/2020 między Województwem Lubuskim- Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze, a Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku jako ,, Partnerem KSOW’’ na realizację operacji pt. Konferencja ,, Ochrona wód i powietrza, uwzględniając wymagania ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy azotanowej, dyrektywy NEC’’ w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2020-2021.

Dnia 20 lutego 2020 roku odbyła się w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyła się niniejsza konferencja. Jej głównym celem było przekazanie i wymiana wiedzy z zaproponowanego zakresu tematycznego tj. Ochrony wód i powietrza, uwzględniając wymagania ramowej dyrektywy wodnej, azotanowej i NEC oraz jej późniejsze wykorzystanie w praktyce przez uczestników konferencji.

Grupę docelową stanowili rolnicy, przedsiębiorcy, naukowcy oraz doradcy rolni, w łącznej liczbie 50 osób z terenu województwa lubuskiego. Osoby biorące udział w konferencji chciały zgłębić swoją wiedzę na temat prowadzenia gospodarstwa w taki sposób, aby nie naruszać środowiska naturalnego. Ponadto wymienione dyrektywy stały się obowiązującymi dlatego rolnikom zależało na zaznajomieniu się z nimi.

Podczas spotkania były przeprowadzone wykłady m.in. na temat :
- upowszechniania wiedzy i przygotowania rolników do wdrożenia zapisów dyrektywy NEC i konkluzji BAT
- identyfikacja i promocja dobrych praktykach w zakresie m.in. gospodarki nawozowej
-dyrektywa azotanowa w praktyce.

Po wykładach przyszedł czas na dyskusję oraz poczęstunek. Cała konferencja przebiegła bardzo sprawnie i wniosła wiele praktycznych informacji w życie uczestników.

Zapisz się do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na www.ksow.pl

1

2

3

4

5

6