- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

21 lutego 2017 roku w siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się szkolenie „Rachunkowość rolnicza”.

Szkolenie skierowane było głównie do beneficjentów wybranych działań PROW 2014-2020 realizujących operacje: „Premie dla młodych rolników”, „Modernizacja gospodarstw rolnych” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Beneficjenci wymienionych operacji zobowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników".

Uczestnicy szkolenia otrzymali wzór ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie z objaśnieniem (Dz.U z 2015 r. poz 982). Beneficjent, który jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów
i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów, nie musi prowadzić wymienionej w rozporządzeniu ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie. Prowadzenie ewidencji powinno odbywać się przez 5 lat od dnia przyznania pomocy. Rolnicy uczestniczący w szkoleniu zostali zapoznani przez Panią Krystynę Maciejak z aplikacją komputerową „Ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie”, opracowaną przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu oraz z obowiązującymi ich przepisami w przypadku, gdy prowadząc gospodarstwo rolne prowadzą także działalność pozarolniczą.

Wymogi określone dla beneficjentów wybranych działań PROW 2014-2020 spełniają także rolnicy, którzy uczestniczą w systemie PL FADN.
W celu spełnienia opisanego powyżej zobowiązania niezbędne jest:

- prowadzenie książek rachunkowych zgodnie z zasadami FADN,
- przechowywanie książek rachunkowych na stałę w miejscu zamieszkania albo siedzibie beneficjenta, (a jeżeli prowadzenie zostało zlecone - w miejscu ich prowadzenia) przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy.
Zasady prowadzenia książek rachunkowych FADN zostały omówione przez Panią Iwonę Kupińską.

Szkolenie prowadzone przez Panią Iwonę Kupińską i Panią Krystynę Maciejak z działu Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym LODR zostało rozszerzone o wystąpienie Pani Agaty Krawczyk - eksperta agro z BGŻ BNP Paribas, która omówiła możliwości kredytowania działalności rolniczej.

  • rachunkowosc_rolnicza_2017
  • rachunkowosc_rolnicza_2017_02
  • rachunkowosc_rolnicza_2017_03
  • rachunkowosc_rolnicza_2017_04
lodr Iwona Kupińska i Krystyna Maciejak