- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Piotr Tyliszczak

UeLodrProw

Operacja pn. „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo Wodne” mająca na celu odtwarzanie, ochronę i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem obejmujące następujące cele szczegółowe – poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów -współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Lubuski Ośrodek Doradztwa rolniczego rozpoczyna realizację szkoleń z zakresu tematyki „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W ramach operacji zaplanowano przeszkolenie 1000 osób z województwa lubuskiego.

Uczestnikami szkolenia, jako ostateczni odbiorcy, mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W ramach szkoleń zostaną przedstawione następujące tematy:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – jej znaczenie dla rolnictwa. Korzystanie z wód, usługi wodne, własność wód oraz obowiązki ich właścicieli. Zasady wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych oraz funkcjonowania spółek wodnych i związków wałowych. Zgody wodnoprawne dla rolnictwa.
  • Zarządzanie wodami, w tym zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałanie skutkom suszy. Zasady ochrony wód, w tym rolnicze wykorzystanie ścieków oraz zakaz gromadzenia odchodów zwierzęcych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Kontrola gospodarowania wodami. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami - system opłat.
  • Zabiegi agrotechniczne oraz zabiegi kształtowania krajobrazu sprzyjające zatrzymywaniu wody a tym samym przeciwdziałające skutkom suszy.
  • Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych: Działania obowiązkowe - Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu

Szkolenia odbywać się będą od września 2022 roku do kwietnia 2024 roku.

Pierwsze szkolenia odbędą się:

  • 29.09.2022 o godzi. 9.00 w Lubuskim Ośrodku Doradztwa rolniczego w Kalsku, Kalsk 91, 66-100 Sulechów
  • 5.10.2022 o godz. 9.00 w Lubuskim Ośrodku Doradztwa rolniczego w Kalsku, Kalsk 91, 66-100 Sulechów

Terminy kolejnych szkoleń umieszczane będą na bieżąco w harmonogramie szkoleń znajdującym się na naszej stronie internetowej lodr.pl w zakładce szkolenia.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniach.