- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

 Minister Grzegorz Puda

W naszej Konstytucji mamy zapisane, że podstawą ustroju rolnego w Polsce jest rodzinne gospodarstwo rolne.

Ten zapis chcemy teraz wypełnić konkretną treścią. Jak zapowiadałem przygotowujemy przepisy prawne, które będą służyły realnemu wzmocnieniu tych gospodarstw. Regulujemy po prostu to, co przez wiele lat nie zostało zdefiniowane. Nie ma np. definicji mówiącej o tym kto dziś jest rolnikiem. Następnym elementem będzie upodmiotowienie gospodarstw rolnych.

Jestem przekonany, że po trudnych doświadczeniach ostatniego roku, doświadczeniach związanych z ograniczeniami spowodowanymi pandemią koronawirusa lepsze będzie zrozumienie roli i znaczenia rolnika, gospodarstwa rolnego, a w konsekwencji i samego bezpieczeństwa żywnościowego.

Dzięki naszym rodzinnym gospodarstwo rolnym, polskim rolnikom nikt z nas nie odczuł braków żywności. Bardzo dobrej żywności, cenionej w również w świecie. I to wszystko pomimo wielu błędów popełnionych na początku transformacji w latach 90. tych. Wówczas praktycznie odcięto rolników od przetwórstwa i zdano ich na łaskę potężnych kapitałów, które zmonopolizowały ten sektor.

Koronawirus zwrócił ponadto uwagę na znaczenie małych wiejskich i osiedlowych sklepików. Rozwinął się e-handel żywnością. Dużym zainteresowaniem konsumentów cieszę ebazarki, na których rolnicy oferują swoje produkty.

Ostatni rok dobitnie tez pokazał konieczność skrócenia łańcuchów dostaw.

Małe gospodarstwa rolnicze są proekologiczne i pro klimatyczne, a jednocześnie bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego na wypadek poważniejszych kryzysów chociażby takich jak pandemia, gdyż w znacznie mniejszym stopniu są uzależnione od zewnętrznych dostaw środków produkcji. Rozmaitość struktur gospodarstw rodzinnych przyczynia się do różnorodności biologicznej, a ta z kolei widoczna jest jako bogaty przyrodniczo i zróżnicowany krajobraz wiejski. Należy podkreślić, że rolnicy prowadzący rodzinne gospodarstwa rolne są w Polsce źródłem kapitału społecznego i kulturowego wsi, co ma ogromny wpływ na rozwój lokalnych społeczności. Sprzyjają zachowaniu harmonii między celami biznesowymi i życiowymi. Częściej i chętniej decydują się na inwestycje długookresowe. W rolnictwie przemysłowym przeważa cel krótkookresowych zysków.

Gospodarstwa rodzinne zapewniają ponadto istotne korzyści w zakresie redukcji wpływów różnego rodzaju klęsk żywiołowych, ponieważ dzięki zrównoważonej produkcji zwiększają ilość materii organicznej w glebie co zdecydowanie zwiększa jej zdolność do zatrzymywania wody i nawozów. Pomaga to również w absorpcji i przechowywaniu węgla. Gleba bogata w składniki odżywcze wspomaga wzrost, odporność i zdrowie roślin uprawnych, co przekłada się na jakość i ilość plonu.

Polski rolnik to nie tylko producent i mieszkaniec wsi. To przede wszystkim gospodarz czyli swego rodzaju instytucja z zakorzenioną głęboko tradycją i kulturą. Z dziada pradziada nauczony miłości do ziemi i szacunku do przyrody a rodzina była dla niego od zawsze najtrwalszym fundamentem gwarantującym sukces w trudnym wiejskim życiu i pracy. W Polsce w porównaniu do większości krajów, zwłaszcza tzw. „starej Unii” zdecydowanie większa ilość gruntów rolnych zachowała czystość ekologiczną co jest niezmiernie ważne dla produkcji zdrowej żywności, a ta przecież w UE jest objęta ochroną i wsparciem. Trzeba więc dołożyć wszelkich możliwych starań aby wzmacniać rodzinne gospodarstwa rolne. Niestety w polityce wobec małych i średnich gospodarstw wyraźnie preferowany jest był kierunek w stronę rolnictwa przemysłowego. Liczyła się skala produkcji bez uwagi na zrównoważenie pod względem wykorzystywania zasobów przyrodniczych. Rolnictwo przemysłowe wymaga specjalizacji co oznacza, że ograniczany jest lub nawet całkowicie eliminowany płodozmian i bioróżnorodność. Pojawia się konieczność zastępowania nawozów naturalnych chemicznymi. Taka koncentracja zarówno w gospodarstwach jak w regionie upraw i chowu ostatecznie doprowadza do koncentracji wszelkiego rodzaju patogenów, szkodników i chwastów, a to z kolei wymusza intensywne stosowanie pestycydów które niszczą nie tylko niepożądane w rolniczej przestrzeni produkcyjnej organizmy, ale również te pożyteczne. Produkcja w takich gospodarstwach nie stanowi cyklu zamkniętego, przez co powstaje duża ilość odpadów. W efekcie dochodzi do ogromnych zanieczyszczeń środowiska i erozji. Tymczasem, to rodzinne gospodarstwa rolne potrzebują więcej i lepiej przygotowanych zawodowo rolników niż farmy przemysłowe i zakres tego szkolenia musi być inny dużo bardziej wszechstronny z uwagi na konieczność znajomości nawożenia i uprawy gleby, przynajmniej podstaw naprawy maszyn, konserwacji budynków czy chowu różnych gatunków zwierząt. Nie bez znaczenia dla dynamiki rozwoju gospodarstw rodzinnych jest wiedza nabyta dzięki doświadczeniu zarówno w pracy jak i przekazom pokoleniowym. Te gospodarstwa są bardziej elastyczne dzięki czemu dużo łatwiej mogą dostosować produkcję do zmieniających się potrzeb rynku. To są według mnie podstawowe atuty polskiego rolnictwa, niestety rzadko dostrzegane.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Grzegorz Pudy