- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

Plan nawozowy:

Gospodarstwa, które prowadzą chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior oraz gospodarstwa, które nabywają od takich producentów rolnych nawozy naturalne do bezpośredniego rolniczego wykorzystania w celu nawożenia lub poprawy właściwości gleby zobowiązani są do sporządzania pełnego planu nawożenia opartego o analizę gleb.

Plan nawożenia musi uzyskać pozytywną opinię Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej,
nie później niż do dnia rozpoczęcia stosowania nawozu. Kopię planu wraz z opinią należy przesłać do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce stosowania nawozów. W gospodarstwach, które są zobowiązane do opracowania planu nawożenia nie stosuje się wyższych dawek nawozów niż wynikające z planu nawożenia.

Plany nawożenia azotem - do ich opracowania zobowiązani są:

  • posiadający gospodarstwo o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych,
  • uprawiający tzw. uprawy intensywne na gruntach ornych o powierzchni powyżej 50 ha,
  • utrzymujący obsadę większą niż 60 DJP wg stanu średniorocznego.

Lista tzw. upraw intensywnych oraz sposób sporządzania planu nawożenia azotem został określony w załącznikach do "Programu działań". Plan nawożenia azotem opracowuje się corocznie, odrębnie dla każdej działki rolnej i przechowuje się w gospodarstwie rolnym przez okres 3 lat od dnia jego sporządzenia. W gospodarstwach zobowiązanych do opracowania planu nawożenia azotem nie wolno stosować wyższych dawek azotu, niż te które wynikają z planu.

Maksymalne dawki azotu:

Podmioty gospodarujące na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujące zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP według stanu średniorocznego są zobowiązane do posiadania planu nawożenia azotem albo obliczeń maksymalnych dawek azotu.

Obowiązek sporządzenia planu nawożenia azotem wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Praktyki obowiązkowe dla gospodarstw w zakresie wdrożenia Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Gospodarstwo Praktyki obowiązkowe
małe:
do 10 ha UR 
lub do 10 DJP w gospodarstwie
stosowanie Programu działań (m in. w zakresie
terminów nawożenia i składowania nawozów
naturalnych)
średnie:
powyżej 10 ha UR
lub powyżej 10 DJP w gospodarstwie
- stosowanie Programu działań
- ewidencja zabiegów agrotechnicznych związana
z nawożeniem azotem
- maksymalne dawki azotem lub dobrowolnie plan
nawożenia azotem
duże: powyżej 100 ha UR
lub powyżej 50 ha upraw intensywnych
lub powyżej 60 DJP w gospodarstwie

 - stosowanie Programu działań
- ewidencja zabiegów agrotechnicznych związana
z nawożeniem azotem
- plan nawożenia azotem
bardzo duże:
prowadzą chów lub hodowlę drobiu
powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub
hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk
dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750
stanowisk dla macior
- stosowanie Programu działań
- ewidencja zabiegów agrotechnicznych związana
z nawożeniem azotem
- plan nawozowy oparty o analizę gleby (zatwierdzony
przez stację chemiczno-rolniczą i kopia przesłana do
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz do
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
właściwego ze względów na położenie gruntów)

Ewidencja zbiegów agrotechnicznych związana z nawożeniem azotem zawiera następujące informację:

  1. datę zastosowania nawozu,
  2. rodzaj uprawy i powierzchnię uprawy, na której został zastosowany nawóz,
  3. rodzaj zastosowanego nawozu,
  4. zastosowana dawka nawozu,
  5. termin przyorania nawozu naturalnego, w przypadku zastosowania tego nawozu na terenie o dużym nachyleniu.

Ewidencję zbiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem prowadzi się w postaci papierowej w formie zapisów własnych, arkuszy, dzienników lub książki nawozowej, bądź w postaci elektronicznej.

Należy przechowywać przez okres 3 lat umowy zbytu czy nabycia nawozów, dokumentację związaną z opóźnieniem terminu stosowania nawozów azotowych, dokumentację związaną z nawożeniem (plany nawozowe, obliczenia maksymalnych dawek azotu).

DO POBRANIA:
- Lista upraw intensywnych;
- Przykładowa ewidencja zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem

Aplikacje opracowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie do sporządzania planu nawożenia azotem (zawiera wzór umowy na zbycie nawozów naturalnych) i do wyliczania maksymalnych dawek azotu.
https://www.cdr.gov.pl/aktualnosci/57-cdr-informuje/2784-aplikacje-do-sporzadzania-planu-nawozenia-azotem-do-wyliczania-maksymalnych-dawek-azotu