- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

Nawozy zawierające azot nawet te które w swoim składzie zwierają niewielkie jego ilość wolno stosować na gruntach rolnych w wyznaczonych okresach przedstawionych w poniższej tabeli:

 

Rodzaj Gruntów    Rodzaj nawozu  
 Nawozy azotowe mineralne i nawozy naturalne płynne  Nawozy naturalne stałe
 Grunty orne  1 marca - 20 października  1 marca - 31 października
 Grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym
załącznik nr 2 do Programu (niektóre gminy województwa:
dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego,
śląskiego i warmińsko-mazurskiego)
 1 marca - 15 października  1 marca - 31 października
 Grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym
załącznik nr 3 do Programu (m. in. gminy położone na
terenie województwa lubuskiego)
1 marca - 25 października  1 marca - 31 października 
 Uprawy trwałe    1 marca - 31 października 1 marca - 30 listopada   
 Uprawy wieloletnie
 Trwałe użytki zielone
  • Terminy określone w tabeli dla gruntów ornych, gruntów ornych na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik 2 i 3 nie dotyczą podmiotów, które będą zakładać uprawy jesienią po późno zebranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy, warzywach. Dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych upraw nie może przekroczyć 30 kg N/ha. Należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, rodzaje i dawki nawozów oraz termin siewu jesiennej uprawy.
  • Terminy określone w tabeli dla gruntów ornych, gruntów ornych na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik 2 i 3 nie dotyczą podmiotów, które nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia ze względu na niekorzystne warunki pogodowe w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby. Dla tych podmiotów termin graniczny stosowania nawozów to 30 listopada.
  • Terminów określonych w tabeli nie stosuje się do nawożenia upraw pod osłonami oraz upraw kontenerowych.
  • Nie stosuje się nawożenia na glebach odłogowanych. Przed planowanym zakończeniem odłogowania dopuszcza się zastosowanie nawozów jesienią. Za grunty odłogowane uznajemy takie, z których nie pobiera się plonów.

Zasady stosowania nawozów:

Nie można stosować nawozów na gleby zalane wodą, pokryte śniegiem i zmarznięte. Przy czym gleba zmarznięta to taka, która nie rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia.

Nie stosuje się nawozów naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

Nie wolno myć sprzęt do aplikacji nawozów, a także rozlewać wodę z jego mycia w odległości mniejszej niż 25 m od brzegów: zbiorników wodnych, rowów, jezior, cieków naturalnych, kanałów, ujęć wodnych.  

Odległości, w jakich nie stosuje się nawozów w pobliżu wód powierzchniowych:

Na gruntach ornych od brzegu:     
 Rodzaj nawozu jezior i zbiorników
wodnych o
powierzchni do  50 ha
cieków naturalnych  rowów z wyłączeniem
rowów o szerokości do
5 m liczonej na górnej
krawędzi brzegu rowu 
kanałów 
 Nawozy z
wyłączeniem
gnojowicy
5 m 5 m 5 m 5 m
 Gnojowica 10 m 10 m 10 m 10 m
Na gruntach rolnych od:     
 Rodzaj nawozu  brzegu jezior i
zbiorników wodnych
o powierzchni
powyżej 50 ha
ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy
ochronnej na podstawie przepisów
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne (DZ.U. poz. 1566 ze zm.)  
 obszarów
morskiego
pasa
nadbrzeżnego
 Wszystkie rodzaje
nawozów
20 m 20 m  20 m

Odległości określone w powyższej tabeli, jeżeli występuje uprawa, mogą zostać zmniejszone o połowę w przypadku stosowania nawozów przy pomocy urządzeń aplikujących je bezpośrednio do gleby lub w przypadku podzielenia pełnej dawki nawozów na co najmniej 3 równe części, stosowane w odstępie minimum 2 tygodni.